Koja dokumenta overava sudski tumač?

Koja dokumenta overava sudski tumač?

Pečatom sudskih tumača obavezno se overava sva dokumentacija pravnog i sudskog karaktera. Sudski tumač svojim pečatom overava sve vrste tužbi, žalbi, odluka, rešenja, zapisnika.

Pečatom sudskog tumača ne overava se dokumentacija koja nije od pravnog ili zakonskog značaja, odnosno ne podleže proveri validnosti pred nekim državim organom zemlje za čije govorno područje je dokument, odnosno tekst preveden. Pomenutog karaktera su uputstva za upotrebu, razne brošure, prospekti, Vaš CV, propratna pisma, najrazličitiji marketinški materijal i svi tekstovi slične namene.

Radi sigurnosti naših klijenata da su dobili kvalitet prevoda na najvišem nivou, Sudski tumač „Oxford” sa svojim prevodilačkim timom vrsnih sudskih tumača rado izlazi u susret Vašim zahtevima da se izvrši overa i onih dokumenata koja inače ne podležu istoj, imajući za cilj da garantujemo za tačnost svake reči u za Vas prevedenom dokumentu, odnosno tekstu.

Povratak na blog